Ajándék Ötletek Multimédia tartozékok Szereld Magad

"Másoknak is ajánlom." - csaladfa1
Termék: Anyagnedvesség mérő, fanedvesség és épületnedvesség mérő Basetech BT-400


Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

I. Az adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat célja

Az inShop.hu webáruház Kft. adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatának célja, hogy rögzítse azon adatkezelési és adatvédelmi elveket, illetve adatkezelési politikát, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el, illetve erről tájékoztassa az inShop.hu webáruház Kft. által üzemeltetett www.inshop.hu domain alatt működő webáruház rendszer felhasználóit.

Az inShop.hu webáruház Kft. adatkezelési alapelvei kialakításakor különösen figyelembe vette az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokat, így különösen az alábbiakat:

Az adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozattal az inShop.hu webáruház Kft. biztosítja, hogy különös tekintettel figyel a személyes adatok védelmére és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

II. Az adatkezelés és az adatvédelem témakörében felmerülő alapfogalmak

Az 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról alapján.

III. Az adatkezelő nyilvántartásba vétele

Az 1992. évi LXIII. törvény 30. § a) pontja értelmében az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges, tekintve, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik.

IV. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1.) Az adatkezelésre a felhasználó az inShop.hu webáruház Kft. webáruházai használata során önként járul hozzá az internetes megrendelésének elküldésével. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

4.2.) Az adatkezelés célja a www.inshop.hu domain alatt elérhető rendszer által nyújtott szolgáltatások biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok körét a Vásárlói információk illetve az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

4.3.) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok célja a statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése és a felhasználók jogainak védelme.

4.4.) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5.) Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

V. Adatkezelés – Az érintett személyes adatok köre

5.1.) A felhasználó az inShop.hu webáruház Kft. saját tulajdonú webáruházában az internetes megrendeléshez illetve a megrendelés maradéktalan teljesítéséhez szükséges adatokat adja meg: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím.

5.2.) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít: a rendszer működtetése során használt operációs rendszer, a böngésző program típusa és más, a látogatottsági adatokra vonatkozó információk.
A rendszer működtetése során tárolt adatokat az inShop.hu webáruház Kft.-nek nem áll módjában és nem is kapcsolja össze a megrendelés során megadott személyes felhasználói adatokkal.

VI. Az adatkezelés elvei

6.1.) Az adatokat az adatkezelő csak tisztességes és törvényes keretek között szerzi meg és dolgozza fel.

6.2.) Az adatokat az adatkezelő csak a meghatározott és törvényes célokra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel.

6.3.) Az adatok arányban állnak a tárolásuk céljaival és megfelelnek azoknak, azon nem terjeszkednek túl.

6.4.) Az adatok tárolási módja biztosítja, hogy az adatalany azonosítása csak a tárolás céljához szükséges ideig lehetséges.

6.5.) Megfelelő biztonsági intézkedések védik az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatokat illetve a jogtalan megsemmisítést vagy a véletlen elvesztést valamint a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást, terjesztést megakadályozzák.

VII. Adatvédelmi irányelvek

7.1.) Az inShop.hu webáruház Kft. a szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges személyes adatokat kizárólag az érintettek hozzájárulása alapján és célhoz kötötten használja fel.

7.2.) Az inShop.hu webáruház Kft., mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

7.3.) Az inShop.hu webáruház Kft. bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a saját érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.

7.4.) Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az inShop.hu webáruház Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.5.) Az inShop.hu webáruház Kft. mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

7.6.) Az inShop.hu webáruház Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

VIII. Az adatkezelés időtartama

8.1.) Az inShop.hu webáruház Kft. a felhasználó által megadott személyes adatok kezelését mindaddig fenntartja, míg a felhasználó nem kéri a személyes adatainak törlését. A felhasználó adatainak törlését kérheti szóban illetve írásban. A törlés időpontja a törlési igény bejelentését követő maximum 5 munkanap.
Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

IX. Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az inShop.hu webáruház Kft. a felhasználó által megadott személyes adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz az adatokat megadó felhasználó (vásárló), az inShop.hu webáruház Kft. ügyfélszolgálata és amennyiben felhasználó futárszolgálattal való kiszállítást kér, a kiszállításhoz szükséges adatokhoz a kiszállítást végző futárszolgálat férhet hozzá. Bankkártyás fizetés esetén a banki szolgáltató a fizetéshez szükséges információkat kapja meg. Az inShop.hu webáruház Kft. jogosult az adófelügyeleti szervek részére adatot szolgáltatni, az adat tulajdonosát tájékoztatva.

X. Adattovábbítás

9.1.) Az inShop.hu webáruház Kft., mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

9.2.) Amennyiben az inShop.hu webáruház Kft. a www.inshop.hu domain alatt található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre.

XI. Az adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat módosítása

Az inShop.hu webáruház Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és adatkezelés nyilatkozatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Módosítást követően valamennyi felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

XII. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatban

11.1.) A felhasználók bármikor kérhetnek tájékoztatást az inShop.hu webáruház Kft.-től, mint adatkezelőtől a személyes adataik kezeléséről: ajánlott levélben vagy elektronikus levélben az info@webmarkt.hu e-mail címen. A tájékoztatáskérést az inShop.hu webáruház Kft. csak akkor tekinti hitelesnek, ha a felhasználó e-mail címe vagy az általa megadott szállítás cím hiteles, azaz már felhasználója volt az inShop.hu webáruház Kft. által működtetett rendszereknek, így az adatai is tárolásra kerültek.

11.2.) Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekre az adatkezelő a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles válaszolni.

XIII. A felhasználók jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó a következő hivatalos fórumokon, szerveknél élhet a személyes adatokkal kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségével:

Adatvédelmi nyilvántartási szám: 03764-0001, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-89787/2015.

Bármilyen további, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az inShop.hu webáruház Kft. munkatársai:

inShop.hu webáruház Kft.
Székhely: 1141 Budapest, Komócsy u. 5. Fsz. 27.

Fax: 06 1/998-0697
E-mail: info@inshop.hu

Budapest, 2015. október 12.

inShop.hu webáruház Kft.


Mások éppen most nézték meg:

Web Markt Kft.A webáruház
tulajdonosa
és üzemeltetője az
inShop.hu webáruház Kft.


Kártyás fizetés szolgáltatója:
Kártyás fizetés szolgáltatója
Elfogadott kártyák:
Elfogadott kártyák

PayPal - online fizetés:
PayPal

Cégünk a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület tagjaCégünk
a Szövetség az Elektronikus
Kereskedelemért Közhasznú
Egyesület tagja.

Kiemelt aloldalaink

Szocializálódunk:

Megjelenünk:

Dizájn, kód és szerverek:
wr.hu

Futárszolgálatunk:

Csomagpontjaink:

Csomagautomatáink:

Az oldal 0.0365 másodperc alatt töltődött be. Elég gyors? :) > Biztonságos adatkapcsolat (HTTPS)